ماژول PC/104

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF(VDX-6358RD (800MHz
256MB/4S/2USB/VGA
/LCD/2LAN/GPIO/
PWMx16

(VDX-6353RD (800MHz
256MB/4S/2USB/VGA
/LCD/LVDS/LAN/
GPIO/CF/PWMx16

(VDX-6372RD (600MHz
128MB/2S/2USB/VGA
/LCD/GPIO/
PWMx16

(VDX-6357RD (800MHz
256MB/4S/2USBVGA
LCD/3LAN/GPIOP
/PWMx16
(VDX-6356RD (800MHz
256MB/4S/2USB/
3LAN/GPIO/
PWMx16

(VDX-6354RD (800MHz
256MB/4S/2USB/VGA
/LCD/AUDIO/LAN/
GPIO/PWMx16

(VDX-6350RDE (800MHz
256MB/4S/2USB/
LAN/GPIO/
PWMx16

(VSX-6158-V2 (300MHz
128MB/4S/2USB/VGA
/LCD/2LAN/GPIO(VSX-6153-V2 (300MHz
128MB/4S/2USB/VGA
/LCD/LVDS/LAN/
GPIO/CF

VSX-6157-V2
Build to Order
128MB/4S/2USB/VGA
/LCD/3LAN/GPIO

(VSX-6156-V2 (300MHz
128MB/4S/2USB/
3LAN/GPIO


VSX-6155-V2
Build to Order
128MB/4S/2USB/VGA/
LCD/AUDIO/LAN/GPIO(VSX-6154-V2 (300MHz
128MB/4S/2USB/
VGA/LCD/LAN/GPIO

(VSX-6150E-V2 (300MHz
128MB/4S/2USB/LAN/
GPIO

(VSX-6150-V2 (300MHz
128MB/2S/2USB/GPIO(VMXP-6453 (800MHz
1GB/3S/4USB/VGA/LCD/
LVDS/Audio/LAN/GPIO/
CF/PWMx16
VDX3-6754
VDX-6254 NAD11-103-SD

VDX3-6754
1GB/4S/2USB/VGA/LCD/
LVDS/LAN/Audi/GPIO/
PWMx16

(VEX-6253(400Mhz
128MB/1S/2USB/LAN/
ADC

(VEX-6254(400Mhz
128MB/4S/2USB/LAN/
GPIO/I2C/CAN BUS/Audio/ADC/
eMMC or SD Card slot

NAD11-103-SD
256MB/4S/4USB/VGA/
LCD/LVDS/I2C/LAN
GPIO


VDX2-6554 VDX3-6755
VEX2-6454
4S/2U/VGA/LCD/LVDS
LAN/LPT/AUDIO/16GPIO/

VDX2-6554
1GB/4S/2USB/VGA/LCD/
LVDS/LAN/Audi/GPIO/
PWMx16

VDX3-6755
1GB/SATA/3S/2USB/
VGA//LVDS/I2C/2LAN
CAN BUSصفحه ی کنونی: محصولات مادربورد صنعتي ماژول PC/104