ماژول ريزپردازنده

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

VDX-6300RD
5S/3U/LAN/28GPIO
PWM/VSX-6101-V2
4S/3U/LAN/20GPIO/C


VDX-DIP-PCIRD
5S/4U/LAN/IDE/PCI
32GPIO/PWM/


VDX-DIP_ISARD
5S/4U/LAN/IDE/ISA
32GPIO/PWM/


VSX-DIP-PCI-V2
5S/4U/LAN/IDE/PCI
32GPIO/PWM/


VSX-DIP-ISA-V2
5S/4U/LAN/IDE/ISA
32GPIO/PWM/


VSX-6319-RD -FB-D
2S/U/LPT/16GPIO


VSX-6100-V2
5S/3U/LAN/28GPIO/CF


VSX-6119-FB-D-V2
2S/U/LPT/16GPIO


VSX-DEV-204-PCI 
VSX-DIP-PCI Development board


ICOP-2820
Mitymite VGA/LCD Development kit


VSX-DEV-204-ISA 
VSX-DIP-PCI Development board


ICOP-6019-VGA 
Mity SOC VGA/LCD Development kit


VSX-6100-EVB
VSX DIP 48 Pin development board

 
 

 صفحه ی کنونی: محصولات مادربورد صنعتي ماژول ريزپردازنده